Procedura I – Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola

I PROCEDURA

PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola, odpowiadają rodzice lub osoby przez nich upoważnione, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Rodzice mają obowiązek przyprowadzić dziecko do szatni i przekazać pomocy nauczyciela, która odprowadzi dziecko do grupy, w której czeka nauczyciel.
 3. Dziecko należy przyprowadzać do przedszkola od 6:30 (nie wcześniej) do godz. 8.00, lub w dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka w sytuacja wyjątkowych (m.in. losowych, wizyt lekarskich).
 4. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
 5. Rodzice mają obowiązek przyprowadzić do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielić wyczerpującej informacji na ten temat, a także pozostawać do dyspozycji nauczyciela pod wskazanym numerem telefonu w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia.
 6. Nauczyciel nie podaje w przedszkolu dzieciom żadnych lekarstw, z wyjątkiem opisanym w procedurze dotyczącej  chorób przewlekłych.
 7. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę, nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 8. Po każdej nieobecności dziecka, spowodowanej chorobą zakaźną, rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 9. Alergie pokarmowe należy zgłaszać do nauczycieli w grupie. Każda zgłoszona alergia musi być potwierdzona zaświadczeniem od lekarza specjalisty.
 10. Po stwierdzeniu przez nauczyciela pogorszenia stanu zdrowia dziecka, rodzic ma obowiązek niezwłocznie odebrać je z przedszkola.
ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA
 
 1. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.
 2. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice, może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców. Wypełnione upoważnienie z wykazem osób odpowiedzialnych za odbiór dziecka z przedszkola rodzice składają osobiście u nauczyciela grupy.
 3. Osoby upoważnione w momencie odbioru dziecka, powinny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie ich tożsamości (ze zdjęciem) i na prośbę nauczycielki/ pomocy nauczyciela okazać go. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców i Dyrektora przedszkola oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 4. Rodzice lub inne osoby upoważnione wywołują dzieci przez wideofon w holu głównym.
 5. W przypadku odbierania dziecka z  ogrodu, rodzice lub osoba przez nich upoważniona, są zobowiązani podejść do nauczyciela i poinformować go o odbiorze dziecka z przedszkola i opuścić ogród.
 6. Przedszkole nie wydaje dziecka innej, nieupoważnionej osobie na prośbę rodzica, przekazaną telefoniczne. (mailowo lub sms-owo)
 7. W wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ukończyło lat 16, na podstawie upoważnienia podpisanego przez rodziców u Dyrektora przedszkola.
 8. Upoważnienie zawiera zapis, „Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odbieranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną osobę”.
 9. W czasie organizacji imprez i spotkań okolicznościowych w przedszkolu, zaproszeni goście ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
 10. W godzinach pracy dydaktycznej, wg arkusza organizacji przedszkola, dopuszcza się łączenie grup. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi nauczyciel, który jest umieszczony w harmonogramie czasu pracy.

Uwaga! Przedszkole w Kiełczowie zostało wskazane do zorganizowania punktu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu w czasie wystąpienia ewentualnego zdarzenia radiacyjnego

X