Procedura VII – Postępowanie w przypadku wystąpienia w przedszkolu wszawicy.

VII PROCEDURA

Postępowanie w przypadku wystąpienia w przedszkolu wszawicy.

Cel procedury

Celem procedury jest zapobieganie i zwalczanie wszawicy u dzieci.

Definicja przedmiotu procedury

 1. Wszy głowowe to gatunek owadów o niewielkich rozmiarach, które żywią się krwią wysysaną z organizmu żywiciela, którym jest człowiek. Wszy przenoszą się przez kontakt z głową nosiciela lub za pośrednictwem grzebieni, szczotek  i nakryć na głowę.
 2. Wszawica – choroba wywołana przez pasożytniczą obecność wszy na owłosionej ludzkiej skórze głowy.
 3. Objawy – wszawicy głowowej
  • świąd skóry głowy
  • bąble i grudki pokrzywkowe
  • powiększone okoliczne węzły chłonne
  • ranki i strupki na skórze głowy
  • ropne krostki (wtórne zakażenie)
  • widoczne gnidy (jaja wszy) za uszami i na karku (przypominają łupież ale jest trudno usunąć, są   przyklejone)
  • widoczne gołym okiem pasożyty.

IV. Kogo procedura dotyczy?

Do przestrzegania procedury zobowiązani są dyrektor, nauczyciele, rodzice.

V. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadania procedury.

Dyrektor

 1. zapewnia warunki do bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w przedszkolu,
 2. prowadzi systematyczne i skoordynowane działania profilaktyczne (pogadanki, materiały informacyjne, ogłoszenia, zaleca kontrole),
 3. współpracuje z rodzicami prowadząc działania profilaktyczne,
 4. powiadamia rodziców o terminie planowanej kontroli higienicznej,
 5. upoważnia osobę do przeprowadzenia kontroli czystości głów dzieci,
 6. informuje rodziców o stwierdzonej wszawicy w grupie,
 7. zawiadamia pomoc społeczną w przypadku uporczywego uchylania się rodziców od działań mających na celu ochronę zdrowia i dbałości o higienę,
 8. udziela niezbędnej pomocy rodzicom zgłaszającym trudności w przeprowadzeniu kuracji, wspólnie z ośrodkiem pomocy społecznej.

Nauczyciele

  1. prowadzą działania profilaktyczne- pogadanki, materiały informacyjne,
  2. współpracują z rodzicami prowadząc działania profilaktyczne,
  3. powiadamiają dyrektora o wynikach kontroli czystości głów dzieci,
  4. w sytuacji wykrycia wszawicy u dziecka, zawiadamiają rodziców o konieczności podjęcia niezwłocznych zabiegów higienicznych skóry głowy,
  5. instruują rodziców o sposobach działania,
  6. monitorują skuteczność działań rodziców,
  7. zawiadamiają dyrektora w przypadku wyrażenia przez rodziców sprzeciwu wobec informacji o kontroli higienicznej dziecka lub nie podjęcia przez nich niezbędnych działań higienicznych.

Rodzice

  1. współpracują z przedszkolem w zakresie działań profilaktycznych,
  2. dbają o higienę włosów i skóry dzieci,
  3. informują nauczyciela o każdym przypadku wszawicy u dzieci,
  4. wyrażają zgodę na dokonywanie przeglądu czystości skóry głowy dziecka – wyrażając zgodę na objęcie dziecka opieką (w tym opieką zdrowotną) poprzez zapisanie go do przedszkola, (nie ma zatem konieczności uzyskiwania od rodziców każdorazowo pisemnej zgody na przeprowadzenie kontroli czystości głowy dziecka),
  5. przeprowadzają niezbędne działania higieniczne w przypadku stwierdzonej w czasie kontroli wszawicy dziecka,
  6. zgłaszają nauczycielowi lub dyrektorowi trudności w przeprowadzeniu kuracji.

 

VI Opis działań

  1. Na zebraniu z rodzicami rozpoczynającym dany rok szkolny nauczyciel zapoznaje wszystkich   rodziców z procedurą zapobiegania i zwalczania wszawicy.
  2. Nauczyciele na zebraniach grupowych przeprowadzają pogadanki na temat czystości i higieny skóry głowy   oraz włosów.
  3. We wrześniu każdego roku nauczyciele wywieszają materiały informacyjne dotyczące higieny na tablicy informacyjnej dla rodziców.
  4. Co najmniej 2 razy w roku szkolnym dyrektor przedszkola zarządza dokonanie kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci oraz pracowników. W razie wystąpienia wszawicy zarządza częstsze kontrole.
  5. Na 7 dni przed planowanym terminem kontroli dyrektor powiadamia rodziców poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej lub w innej formie .
  6. W sytuacji zgłoszenia przez rodzica lub pracownika przedszkola przypadku wszawicy, osoba upoważniona  przez dyrektora (pielęgniarka) bezzwłocznie dokonuje kontroli, bez zachowania 7 dniowego terminu  powiadamiania rodziców.
  7. W przypadku gdy rodzice wyrażą sprzeciw wobec informacji o kontroli higienicznej dziecka, nauczycielka zawiadamia dyrektora przedszkola.
  8. Kontrola odbywa się z zachowaniem zasady intymności tzn. jest ona indywidualna, w wydzielonym pomieszczeniu (np. pokój dydaktyczny lub łazienka) lub wydzielonej części sali.
  9. Kontrolę przeprowadza osoba upoważniona przez Dyrektora (pielęgniarka).
  10. Osoba kontrolująca niezwłocznie przekazuje dyrektorowi informacje o wynikach kontroli czystości i skali zjawiska.
  11. W przypadku stwierdzenia wszawicy, dyrektor przedszkola zobowiązuje nauczycieli do natychmiastowego poinformowania rodziców danej grupy o zaistniałym fakcie, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głów dzieci oraz czystości głów domowników, a także przekazuje informacje o sposobie działań zwalczających.
  12. Nauczycielka upoważniona przez dyrektora zawiadamia niezwłocznie  rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę, o konieczności podjęcia natychmiastowych zabiegów higienicznych skóry głowy. Fakt poinformowania odnotowuje w zeszycie kontaktów, a potwierdzany jest on podpisem nauczycielki i rodzica.
  13. W razie potrzeby nauczycielka instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników.
  14. W trakcie leczenia dziecko musi pozostać w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się wszawicy na inne dzieci uczęszczające do przedszkola. Dziecko wraca do przedszkola po zakończeniu leczenia, z czystą  głową.
  15. Osoba upoważniona przez dyrektora monitoruje skuteczność działań poprzez przeprowadzenie ponownej kontroli stanu czystości głów dzieci, po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców po upływie 7-10 dni od stwierdzenia wszawicy w grupie.
  16. W przypadku gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji  (np. z powodu braku środków na zakup preparatu) dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udziela rodzicom niezbędnej pomocy.
  17. W przypadku gdy rodzice nie podejmą niezbędnych, niezwłocznych działań higienicznych nauczycielka zawiadamia dyrektora przedszkola.
  18. W przypadku stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań rodziców nauczycielka zawiadamia dyrektora przedszkola.
  19. W przypadku gdy rodzice wyrażają sprzeciw wobec informacji o kontroli higienicznej lub nie podejmą niezbędnych działań higienicznych bądź też ich działania będą nieskuteczne, dyrektor przeprowadza rozmowę wyjaśniającą, a gdy ona nie przyniesie rozwiązania podejmuje bardziej radykalne kroki, tzn. zawiadamia ośrodek pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców (będzie to potraktowane jako uporczywe uchylanie się rodziców od działań mających na celu ochronę zdrowia dziecka i dbałości o jego higienę).

    

   Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowiaw sprawie  zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci

   1. W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach dziecka, należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.
   2. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy. Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach narażenia na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie, spinki, gumki) – utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów.
   3. Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka pozwala szybko zauważyć zakażenie.
   4. Szampony i inne produkty „przeciw wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być stosowane jedynie jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7 – 10 dni), w celu zabicia larw. Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest niezbędne ale i bardzo trudne, dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie z włosów lub obcięcie włosów.
   5. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw wszom i moczyć w wodzie około godziny. Ubrania prać w pralce w temperaturze 60° (temp. powyżej 53,5 zabija wszy i ich jaja). Prześcieradła, poszewki na poduszki, pościele, ręczniki i odzież należy wyprasować gorącym żelazkiem.
   6. Podstawową zasada profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola czystości skóry głowy i włosów dokonywana przez rodziców i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia.
   7. Rodzice powinni uczciwie poinformować rodziców wszystkich  innych dzieci z grupy, z którymi miało kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie – zapobiegnie się nawracającemu wzajemnemu zakażaniu dzieci.
   8. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań (trzykrotne stwierdzenie przypadku wszawicy u tego samego dziecka), nauczyciel zawiadamia o tym Dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie Ośrodka Pomocy Społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).

Uwaga! Przedszkole w Kiełczowie zostało wskazane do zorganizowania punktu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu w czasie wystąpienia ewentualnego zdarzenia radiacyjnego

X