Procedura XI – Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

XI PROCEDURA

Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Cel

Procedura została opracowana w celu:

 • doprecyzowania zakresu zadań nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu, związanych z organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka, które nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju po uprzednim rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych
 • usprawnienia współpracy pomiędzy nauczycielami i specjalistami organizującymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu
 • ujednolicenia sposobu współdziałania nauczycieli i rodziców.

Zakres

Procedura dotyczy objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dziecka od momentu podjęcia opieki przez nauczyciela do momentu zakończenia planowanych działań, w szczególności w stosunku do dziecka:

 • niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie
 • szczególnie uzdolnionego
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • z zaburzeniami komunikacji językowej
 • z przewlekłą chorobą
 • będącego w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • potrzebującego wsparcia ze względu na ewentualne niepowodzenia edukacyjne
 • zaniedbanego środowiskowo ze względu na sytuację bytową jego i jego rodziny
 • mającego trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności.

Dziecko – ma prawo i możliwość uczestnictwa w odpowiednio zorganizowanych zajęciach rozwijających jego uzdolnienia, w zajęciach specjalistycznych, które będą zaspokajały indywidualne potrzeby rozwojowe  i edukacyjne.

Specjaliści: psycholog, logopeda, pedagog – organizują zajęcia specjalistyczne, prowadzą badania i działania diagnostyczne, podejmują działania z zakresu profilaktyki, wspierają nauczycieli poszczególnych grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ściśle współpracują z sobą i innymi uczestnikami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dyrektor – jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom, nauczycielom i rodzicom odpowiednich warunków do zorganizowania i prowadzenia działań wspomagających rozwój dziecka. Monitoruje działania nauczycieli i specjalistów oraz sprawuje nadzór pedagogiczny.

Rodzice – wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach wspomagających rozwój w ramach organizowanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, są zobowiązani do zapoznania się z procedurami organizowania zajęć wspomagających rozwój dziecka i przestrzegania ustalonych zasad.

Nauczyciele – powinni mieć świadomość swojej odpowiedzialności za organizowanie zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspomagających rozwój dzieci. Troska o odpowiednie przygotowanie się do zajęć i ich właściwe prowadzenie, powinny być priorytetem wszelkich działań nauczyciela.

 

Zadania nauczyciela prowadzącego grupę przedszkolną.

Organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel zobowiązany jest do rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, w tym zainteresowań i uzdolnień dziecka, na podstawie obserwacji pedagogicznych, które kończą się oceną gotowości do podjęcia nauki w szkole w grupie 6-tków. W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, nauczyciel niezwłocznie udziela takiej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym jednocześnie Dyrektora przedszkola. Bieżąca praca w tym przypadku oznacza obowiązek prowadzenia i rozpoznania potrzeb, udzielenia natychmiastowego wsparcia oraz dostosowania metod, form oraz wymagań do możliwości dziecka.

 

Udzielając dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel:

 1. Przeprowadza obserwacje pedagogiczne (dokonuje diagnozy rozwoju i funkcjonowania dziecka, rozpoznaje potrzeby rozwojowe poprzez realizację badań diagnostycznych oraz na podstawie badań specjalistycznych, np. logopedycznych rozwoju mowy).
 2. Nawiązuje współpracę z rodzicami i diagnozuje środowisko rodzinne.
 3. Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć rozwijających dla dzieci szczególnie uzdolnionych, mających wyjątkowe predyspozycje i prowadzi je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy; prowadzi też inne zajęcia o charakterze terapeutycznym w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem.
 4. Informuje rodziców o możliwościach i rodzaju udzielania mu pomocy.
 5. Podczas bieżącej pracy z dzieckiem udziela mu pomocy zgodnie z indywidualnym lub grupowym planem zajęć z dziećmi.
 6. Współpracuje ze specjalistami i innymi osobami działającymi na rzecz dziecka.
 7. Ustala terminy pracy specjalistów z dzieckiem.
 8. Dokumentuje pracę z dzieckiem w dzienniku pracy nauczyciela lub dziennikach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 9. Dokonuje oceny postępów dziecka oraz ustala wnioski do dalszej pracy z nim.

Dyrektor przedszkola

 1. Po uzyskaniu informacji od nauczycieli lub specjalistów powiadamia innych nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy.
 2. W przypadku stwierdzenia konieczności organizacji zajęć rozwijających uzdolnienia, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, o charakterze terapeutycznym bezzwłocznie i na piśmie powiadamia rodziców o przyznanej pomocy, jej formach, okresie jej udzielania, wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 3. Nadzoruje pracę nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- -pedagogicznej.

Rodzice

 1. Zapoznają się z proponowanymi przez przedszkole formami udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dziecka i dla rodziny – na początku roku szkolnego.
 2. Mają możliwość składania wniosku o udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub indywidualnego wsparcia w rozwoju dla dziecka na terenie przedszkola.
 3. Wyrażają zgodę na udzielanie pomocy dziecku, czyli realizację indywidualnego lub grupowego planu pracy z dzieckiem na terenie przedszkola.
 4. Mają możliwość zapoznania się z indywidualnym lub grupowym planem pracy z dzieckiem.
 5. Uczestniczą w indywidualnym programie w miarę potrzeb.
 6. Zapoznają się z materiałami metodycznymi do pracy z dzieckiem, udostępnionymi przez nauczyciela (mają możliwość wykorzystania dostępnych materiałów do pracy z dzieckiem w domu rodzinnym).
 7. Uczestniczą w szkoleniach i spotkaniach grupowych dla rodziców organizowanych w miarę potrzeb.
 8. Mogą korzystać z fachowych porad i konsultacji psychologa, logopedy, terapeuty, Dyrektora.

Uwaga! Przedszkole w Kiełczowie zostało wskazane do zorganizowania punktu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu w czasie wystąpienia ewentualnego zdarzenia radiacyjnego

X