Procedura II – Zapewnienie bezpieczeństwa dziecka podczas odbioru.

II PROCEDURA

Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać: rodzic lub osoba upoważniona będąca pod wpływem: alkoholu, narkotyków, zachowująca się agresywnie, która nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa

  1. Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia Dyrektora przedszkola, który wydaje odpowiednie dyspozycje nauczycielowi.
  2. Nauczyciel zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica lub inną osobę upoważnianą przez rodziców do odbioru dziecka z przedszkola.
  3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, Dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji  policję.
  4. Po zdarzeniu Dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami, w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w ,,Procedurach Bezpieczeństwa w Przedszkolu w Kiełczowie”.
  5. Po zakończeniu działań interwencyjnych, dotyczących zaistniałego zdarzenia, nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją Dyrektorowi przedszkola.
  6. Jeśli ww. sytuacja powtarza się, Dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny- Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz powiadomić rodziców o podjętych działaniach.

Uwaga! Przedszkole w Kiełczowie zostało wskazane do zorganizowania punktu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu w czasie wystąpienia ewentualnego zdarzenia radiacyjnego

X