Procedura IX – Postępowanie w sytuacji wystąpienia zagrożenia wymagającego przeprowadzenia ewakuacji.

IX PROCEDURA

Postępowanie w sytuacji wystąpienia zagrożenia wymagającego przeprowadzenia ewakuacji.

 1. W sytuacji wystąpienia pożaru, decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci i mienia oraz sposobie gaszenia pożaru podejmuje Dyrektor Przedszkola, a w razie jego nieobecności osoba upoważniona lub wyznaczona.
 2. Za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci, odpowiedzialny jest Dyrektor Przedszkola, który jednocześnie nią kieruje, a w czasie jego nieobecności osoba upoważniona.
 3. Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić w następujących etapach:
  • ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie przy użyciu komunikatu głosowego: „UWAGA, UWAGA, OGŁASZAM ALARM EWAKUACYJNY!!!”
  • Zaalarmować straż pożarną
  • Przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji
 4. Przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, koce gaśnicze).
 5. Na terenie przedszkola, muszą być wyznaczone osoby odpowiedzialne za ewakuację                 i posiadać ukończone szkolenie z tego zakresu.
 6. Obowiązkiem nauczyciela jest bezpieczne wyprowadzenie dzieci:
  • nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi,
  • nakazuje dzieciom poruszać się  w szeregu  trzymając się za ręce, a sam idzie na początku trzymając pierwsze dziecko za rękę, na końcu wychodzi pomoc nauczyciela, która sprawdza czy wszystkie dzieci opuściły miejsce zdarzenia,
  • nauczyciel wyprowadza dzieci w bezpieczne miejsce wyznaczone w planie ewakuacji przedszkola,
  • nauczyciel zabezpiecza dziennik zajęć,
 7. W momencie alarmu woźna ma bezzwłocznie udać się do swojej grupy.

Uwaga! Przedszkole w Kiełczowie zostało wskazane do zorganizowania punktu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu w czasie wystąpienia ewentualnego zdarzenia radiacyjnego

X