Procedura XII – Składanie skarg i wniosków

XII PROCEDURA

Składanie skarg i wniosków

Zasady i tryb przyjmowania skarg i wniosków

 1. Skargi i wnioski przyjmuje dyrektor przedszkola w godzinach pracy przedszkola.
 2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 3. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenia sporządza protokół (załącznik nr 1), który podpisują – wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
 4.  Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
 5. Skargi i wnioski są rejestrowane w rejestrze skarg i wniosków znajdującym się w przedszkolu. 

Rozpatrywanie skarg i wniosków.

 1. Skargi i wnioski anonimowe pozostawia się bez rozpoznania.
 2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.   
 3. Jeżeli rozpoznanie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, dyrekcja przedszkola zbiera niezbędne materiały. W tym celu może zwrócić się do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień.
 4. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpoznaniu przez różne organy, dyrekcja przedszkola rozpatruje sprawy należące do niej, a pozostałe przekazuje niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku i zawiadamia o tym równocześnie wnosząc skargę lub wniosek.
 5. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.
 6. Po rozpatrzeniu skargi lub wniosku według ustalonej procedury należy wydać zalecenia lub podjąć inne stosowne środki w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn jej powstawania.
 7. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku należy pisemnie zawiadomić osobę wnoszącą skargę lub wniosek.

Procedura rozpatrywania skarg i wniosków.

 1. Skargę należy załatwić bez zwłoki, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
 2. Po wpłynięciu skargi lub wniosku i zarejestrowaniu w rejestrze skarg należy zanalizować jej treść i zaplanować sposób postępowania wyjaśniającego.
 3. Przeprowadzić zaplanowane działania i czynności.
 4. Ustalić stan faktyczny, stan prawny oraz zasadność zarzutów.
 5. Ustalić przyczyny zaistniałej sytuacji.
 6. Sporządzić odpowiednią dokumentację:
   1. oryginał skargi
   2. imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby rozpatrującej skargę lub wniosek
   3. notatka służbowa o sposobie załatwienia sprawy, zawierająca wyczerpującą informację dotyczącą zarzutów (załącznik nr 2)
   4. materiały pomocnicze
   5. faktyczne i prawne uzasadnienie jeśli skarga została uznana za bezzasadną
   6. odpowiedź do osoby, która złożyła skargę lub wniosek o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.

Uwaga! Przedszkole w Kiełczowie zostało wskazane do zorganizowania punktu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu w czasie wystąpienia ewentualnego zdarzenia radiacyjnego

X