Procedura VIII – Organizacja zabaw w przedszkolu i ogrodzie, spacerów oraz wycieczek poza teren przedszkola.

VIII PROCEDURA

Organizacja zabaw w przedszkolu i ogrodzie, spacerów oraz wycieczek poza teren przedszkola. Sala zajęć
 1. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy  i sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i jemu samemu. W sposób szczególny powinien sprawdzić stan szyb w oknach, instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i krzeseł oraz sufitu i ścian.
 2. Jeśli sala nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterki. Do czasu usunięcia usterki nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danej sali. Natomiast, jeżeli zagrożenie pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy natychmiast przerwać zajęcia, zaprowadzić dzieci w bezpieczne miejsce i natychmiast zawiadomić Dyrektora o usterce.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć, sala powinna być wywietrzona.
 4. Dzieci przez cały czas pobytu w przedszkolu, powinny być pod opieką nauczyciela. Jeżeli nauczyciel musi wyjść ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom przez innego nauczyciela, pomoc nauczyciela lub woźną. Ta sytuacja nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za pozostawione dzieci.
 5. Dzieci korzystające  z łazienki lub szatni są pod kontrolą nauczyciela, pomocy nauczyciela lub woźnej.
 6. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabawy, zachęca je i w miarę potrzeby inspiruje. W razie konfliktów reaguje, jeżeli dzieci nie są w stanie rozwiązać ich same.
 7. Uwaga nauczyciela jest skupiona na dzieciach w czasie całego ich pobytu w przedszkolu.
 8. Pomoc nauczyciela/woźna dbają o ład i porządek w sali podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu.
 9. Przez cały czas pobytu w przedszkolu, także personel pomocniczy jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo dzieci, w tym przez sprawdzanie zabezpieczeń wejścia do przedszkola.
 10. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów dotyczących bezpiecznego pobytu i zabawy w sali, ogrodzie, na placu zabaw i w czasie wyjść poza teren przedszkola. Nauczyciel powinien:
 • codziennie przypominać dzieciom zasady bezpiecznego pobytu w przedszkolu
 • codziennie przed wyjściem na plac zabaw/do ogrodu przedszkolnego przypominać dzieciom zasady bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu, korzystania ze sprzętów   terenowych
 • w czasie wychodzenia dzieci z sali polecić im ustawienie się w pary, a pomoc nauczyciela poprosić o sprawdzenie czy salę i łazienkę opuściły wszystkie dzieci
 • egzekwować od dzieci spokojnego wychodzenia parami z budynku przedszkola
 • sporządzić adnotację w dzienniku dotyczącą pobytu na świeżym powietrzu
 1. Pomoce nauczyciela są odpowiedzialne za wykonywanie zadań opiekuńczych wobec dzieci. Osoby te są odpowiedzialne za wietrzenie sali przed i po zajęciach oraz pomoc nauczycielowi w przygotowaniu sali do zajęć i sprzątnięciu po nich.
 2. Żaden z pracowników przedszkola nie może stwarzać zagrożenia dla dzieci, innych pracowników lub osób przebywających w przedszkolu.
 3. Pracownicy obsługi mają obowiązek przechowywać narzędzia oraz środki chemiczne w miejscach do tego przeznaczonych, niedostępnych dla dzieci.
 4. Wszyscy pracownicy przedszkola powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie z zakresu bhp, ochrony ppoż oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
Bezpieczeństwo w czasie zajęć dodatkowych
 1. Podczas zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole za bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia wraz z nauczycielem grupy.
 2. Niedopuszczalne jest, aby podczas zajęć dodatkowych dzieci pozostawały bez opieki. W trakcie zajęć z dziećmi przebywa nauczyciel i osoba prowadząca zajęcia, a jeżeli jedna z nich musi wyjść pozostaje druga.
Plac zabaw w ogrodzie/teren przedszkolny
 1. Od pierwszych dni września nauczyciel uczy dzieci bezpiecznego korzystania ze sprzętów terenowych i ustala z dziećmi zasady bezpiecznej zabawy.
 2. Ilość dzieci przebywających na placu zabaw powinna być dostosowana do jego powierzchni oraz zainstalowanego sprzętu.
 3. Przed wyjściem do ogrodu powinien zostać sprawdzony stan terenu i sprzętów przez pomoc nauczyciela/woźną lub dozorcę. W sytuacji, gdy stan terenu lub sprzętu zagraża bezpieczeństwu dzieci nauczyciel zgłasza to Dyrektorowi.
 4. Do czasu usunięcia usterki dzieci nie korzystają z placu zabaw.
 5. Nauczyciel jest zobowiązany do organizowania oraz kontroli zabaw dziecięcych zgodnie z przeznaczeniem sprzętu terenowego i terenu przedszkola.
 6. W czasie całego pobytu na placu zabaw/w ogrodzie przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwać nad bezpieczeństwem dzieci, jego cała uwaga skupiona jest na dzieciach.
 7. Podczas pobytu na placu zabaw/w ogrodzie przedszkolnym dziecko może korzystać z toalety, która jest w budynku tylko pod opieką nauczyciela, pomocy nauczyciela lub woźnej.
 8. W czasie pobytu w ogrodzie opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z pomocą nauczyciela.
 9. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie/na placu zabaw furtki oraz brama są zamknięte.
 10. Podczas pobytu na tym samym placu zabaw kilku grup przedszkolnych niedopuszczalne jest gromadzenie się nauczycielek i prowadzenie prywatnych rozmów bądź prowadzenie prywatnych rozmów telefonicznych.
 11. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone przez rodziców w nakrycie głowy (chustki, czapki)  i w miarę możliwości przebywać w cieniu.
 12. Z placu zabaw/ogrodu przedszkolnego dzieci wracają kolumną prowadzoną przez nauczyciela, a jeżeli jest pomoc nauczyciela to ona zamyka kolumnę. Przed powrotem do przedszkola nauczyciel sprawdza czy są wszystkie dzieci, które są obecne w danym dniu w grupie.
W przypadku organizowania wycieczek i zajęć poza przedszkolem
 1. Nauczyciele są zobowiązani do zgłaszania i uzgadniania każdej wycieczki wyjazdowej/krajoznawczej z Dyrektorem przedszkola.
 2. Dyrektor spośród nauczycieli powołuje kierownika wycieczki, którego zadaniem jest:
 • sprawdzić czy rodzice każdego dziecka wyrazili zgodę na wycieczkę i wyjścia poza teren przedszkola na liście, która jest tworzona na pierwszym zebraniu we wrześniu każdego roku
 • sporządzić kartę wycieczki, na której znajduje się: termin wycieczki, miejsce, cel, plan wycieczki, liczba uczestników i opiekunów, środek transportu, oświadczenia opiekunów wycieczki i przekazać ją Dyrektorowi. Nauczyciel sporządza listę dzieci uczestniczących w wyciecze wraz z adresami i numerami telefonów do rodziców. Kierownik wycieczki zabiera na wycieczkę kartę wycieczki i listy dzieci.
 • zapewnić opiekunów dla dzieci – 1 opiekun na 5 do 10 dzieci, (decyzja nauczyciela)
 • dostosować program wycieczki do wieku, możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci
 • zabrać ze sobą kompletną apteczkę pierwszej pomocy i kamizelki odblaskowe
 • czuwać nad bezpieczeństwem w czasie wycieczki i w razie potrzeby dyscyplinować uczestników
 • w chwili wypadku koordynować akcją ratunkową
 • w przypadku burzy, śnieżycy czy innych poważnych niesprzyjających warunków atmosferycznych odwołać wycieczkę
 • nie dopuścić do przewozu dzieci w warunkach zagrażających ich bezpieczeństwu
 1. Podczas wycieczki dzieci powinny mieć zapewnione picie, a gdy wycieczka łącznie trwa 3 – 5 godzin także suchy prowiant.
 2. Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni są także opiekunowie grup, których obowiązkiem jest:
  • znać i przestrzegać programu wycieczki oraz stosować się do poleceń kierownika   wycieczki
  • zapoznać rodziców z ramowym planem wycieczki i ramami czasowymi
  • stale sprawdzać stan liczebny grupy, a w szczególności przed rozpoczęciem i po zakończeniu wycieczki oraz przed wsiadaniem i po wysiadaniu ze środka komunikacji
  • dopilnować ładu i porządku podczas zajmowania miejsc
  • dopilnować zachowania dzieci w czasie przejazdu i oczekiwania na niego
  • zabezpieczyć wyjście na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy         i wyprowadzić w bezpieczne miejsce
 1. W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia przed wyjazdem, dziecko nie może uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest zawiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji. Do przybycia rodzica dziecko oczekuje w innej grupie, która pozostała w przedszkolu.
 2. Kierownik, nauczyciele grup i inni opiekunowie odpowiadają za dzieci przez cały czas pobytu na wycieczce oraz w czasie podróży środkami komunikacji, do momentu oddania dziecka pod opiekę rodziców.
 3. Zajęcia poza przedszkolem, to wszelkiego rodzaju formy pracy opiekuńczej, wychowawczej lub dydaktycznej prowadzone poza terenem przedszkola.
 4. Przed wyjściem z budynku nauczyciel wraz z pomocą nauczyciela i woźną sprawdzają, czy strój dziecka jest odpowiedni do pogody i nie budzi zastrzeżeń.
 5. Nauczyciel przed wyjściem na spektakl, wystawę, zajęcia muzealne, spacer lub pieszą wycieczkę wypełnia kartę wycieczki.
 6.  Nauczyciel uzgadnia z Dyrektorem przedszkola wyjście z grupą poza teren przedszkola. Po uzyskaniu zgody na wyjście, nauczyciel wypełnia „Rejestr wyjść grupowych z przedszkola”. Nauczyciel powinien także dokonać wpisu do  dziennika, w którym będzie zawarty cel dydaktyczny oraz miejsce zajęć.
 7. Podczas wyjść i zajęć poza terenem przedszkola, opiekę może także sprawować rodzic. Takiego opiekuna należy wpisać w kartę wycieczki.
 8. Całkowitą odpowiedzialność za dzieci w trakcie wycieczki, spaceru czy innego wyjścia poza teren i budynek przedszkola ponosi nauczyciel.
 9. W trakcie wycieczki, spaceru dzieci idą parami w kolumnie. Opiekunowie idą: jeden na początku trzymając dziecko z pierwszej pary za rękę, a drugi na końcu trzymając dziecko z ostatniej pary za rękę.
 10. Opiekunowie zawsze idą od strony ulicy.
 11. Przejście przez ulicę odbywa się w miejscach do tego wyznaczonych. Dzieci sprawnie przechodzą parami, nauczyciel asekuruje grupę stojąc na środku jezdni. W tym czasie pomoc nauczyciela lub woźna wraz z dziećmi przechodzi przez jezdnię, nauczyciel schodzi z przejścia z ostatnią parą.
 12. W czasie wyjścia poza teren przedszkola dzieci muszą być ubrane w kamizelki odblaskowe.
 13. Nauczyciel zabiera apteczkę pierwszej pomocy.
 14. W przypadku choroby czy złego samopoczucia dziecko nie może uczestniczyć w wyjściu poza teren przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest zawiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji. Do przybycia rodzica dziecko oczekuje w innej grupie, która pozostała w przedszkolu.

Uwaga! Przedszkole w Kiełczowie zostało wskazane do zorganizowania punktu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu w czasie wystąpienia ewentualnego zdarzenia radiacyjnego

X