Procedura III – Sytuacje, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola

III PROCEDURA

Sytuacje, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.

  1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola nie później niż do godziny 17.00.
  2. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek skontaktować się telefonicznie z rodzicami dziecka.
  3. Jeżeli mimo podjętych działań, nie uda się skontaktować z rodzicami lub osobami przez nich upoważnionymi, należy powiadomić Dyrektora przedszkola.
  4. Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu policji. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel, pod opieką którego pozostaje dziecko, zobowiązany jest sporządzić notatkę ze zdarzenia, podpisaną przez świadków.
  5. Dalsze czynności związane z ewentualnym umieszczeniem dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym, podejmuje policja.
  6. Po zdarzeniu Dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami dziecka, w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego w przedszkolu.
  7. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, Dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich  i poinformować rodziców o podjętych działaniach.

Uwaga! Przedszkole w Kiełczowie zostało wskazane do zorganizowania punktu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu w czasie wystąpienia ewentualnego zdarzenia radiacyjnego

X