Procedury

PROCEDURY

Sposób prezentacji procedur

  1. Udostępnianie dokumentu na tablicy ogłoszeń, mailach grupowych i stronie internetowej przedszkola (w trakcie zakładania).
  2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

Procedury muszą być zgodne z obowiązującym prawem.

Definicja przedmiotu procedury

Bezpieczeństwo – stan bądź proces gwarantujący istnienie dziecka oraz możliwość jego rozwoju. Oznacza brak ryzyka utraty życia, zdrowia, szacunku, uczuć poprzez oddalenie zagrożenia, lęków, obaw niepokoju i niepewności. Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu, to zespół czynników  wpływających na poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, poprzez zapewnienie warunków materialnych i psychospołecznych. To także zespół zabiegów metodycznych,  kształtujących czynną postawę wobec zdrowia.

Postanowienia końcowe

  1. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, Rodzice i personel przedszkola są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.
  2. Procedury obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby upoważnione przez nich do odbioru dzieci. 

Dzieciom uczęszczającym do Przedszkola w Kiełczowie zapewniamy  bezpieczeństwo zgodnie z następującymi procedurami:

I PROCEDURA dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola  [zobacz]      

II PROCEDURA  dotyczy postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic lub osoba upoważniona, będąca pod wpływem: alkoholu, narkotyków, zachowująca się agresywnie, która nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa [zobacz]

III PROCEDURA dotyczy sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola [zobacz]

IV PROCEDURA dotyczy postępowania w przypadku, odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku [zobacz]

V PROCEDURA dotyczy postępowania w przypadku, gdy dziecko podczas pobytu w przedszkolu uległo nieszczęśliwemu wypadkowi [zobacz]

VI PROCEDURA dotyczy postępowania w przypadku wystąpienia u dziecka w przedszkolu objawów chorobowych, choroby przewlekłej, choroby zakaźnej [zobacz]

VII PROCEDURA dotyczy postępowania w przypadku wystąpienia w przedszkolu wszawicy [zobacz]

VIII PROCEDURA dotyczący organizacji zabaw w przedszkolu, ogrodzie, spacerów oraz organizowania wycieczek poza teren przedszkola [zobacz]

IX PROCEDURA dotyczy postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia wymagającego przeprowadzenia ewakuacji [zobacz]

X PROCEDURA dotyczy monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola [zobacz]

XI PROCEDURA  dotyczy udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej [zobacz] [uaktualnienie]

XII PROCEDURA  dotyczy przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków [zobacz]

Uwaga! Przedszkole w Kiełczowie zostało wskazane do zorganizowania punktu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu w czasie wystąpienia ewentualnego zdarzenia radiacyjnego

X