Procedura V – Postępowanie w przypadku, gdy dziecko podczas pobytu w przedszkolu uległo nieszczęśliwemu wypadkowi.

V PROCEDURA

Postępowanie w przypadku, gdy dziecko podczas pobytu w przedszkolu uległo nieszczęśliwemu wypadkowi.
 1. Nauczyciel:
  • Udziela dziecku w miarę możliwości  pierwszej pomocy przedmedycznej          i zapewnia opiekę pozostałym dzieciom.
  • Powiadamia rodziców dziecka i Dyrektora przedszkola o nieszczęśliwym wypadku.
  • Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce pogotowie ratunkowe.
  • Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
 
 1. W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowym lub śmiertelnym. Dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:
 • Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę
 • Wzywa pogotowie ratunkowe i informuje Dyrektora przedszkola
 • W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy
 • Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia
 
 1. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek:
 • W każdym wypadku zawiadomić niezwłocznie: rodziców poszkodowanego, organ prowadzący przedszkole, specjalistę do spraw BHP.
 • Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych
 • Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku             i sporządzić protokół powypadkowy
 • Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć niezwłocznie rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania
 • Prowadzić rejestr wypadków
 • Zawiadomić niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego, jeśli był to przypadek zatrucia
 1. Sposoby postępowania i pomocy przedmedycznej w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń znajdują się, w każdej sali (przy apteczce) w osobnym opracowaniu broszurowym.

Uwaga! Przedszkole w Kiełczowie zostało wskazane do zorganizowania punktu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu w czasie wystąpienia ewentualnego zdarzenia radiacyjnego

X